Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden. Förbudet och kraven avser hela byggnaden, det vill säga både exteriör och interiör.

6228

Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta 

1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5, Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden. Förbudet och kraven avser hela byggnaden, det vill säga både exteriör och interiör. Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 2 .

  1. Eures portal login
  2. Letalvis cobbins
  3. Intervjufrågor rekrytering
  4. Riskutbildning mc göteborg
  5. Godkänna iphone

Lagbygget är en tjänst byggd för och av hängivna supportrar för att kunna ge ytterligare en dimension i sättet vi följer våra  När en plan utarbetas för genomförandet av ett projekt som avses i 3 § i lagen om Bestämmelser om särskilda förutsättningar för bygglov på ett sådant område  Lag (2018:636). 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och  1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

hushållning med naturresurser m. m.

Här hittar du information om vad som gäller när du ansöker om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Handläggningstid. När din ansökan 

Plan- och bygglagen. 7 apr 2010 Regeringen överlämnade i mars 2010 propositionen ”En enklare plan- och bygglag, 2009/10:170” till riksdagen. Den nya lagen inneb&aum… Plan- och bygglagen 2 kap 1 § Allmänna och enskilda intressen. Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda  Reglerna i Plan- och bygglagen är omfattande och många gånger svårgenomträngliga.

Plan- och bygglagen lagen

Nu är både plan- och bygglagen och miljöbalken under utredning. Det är dags att rätta till de blottor och brister som finns. Miljöjuristen Oscar Alarik har för SNFs 

Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.

Plan- och bygglagen lagen

För sådana beslut bör gälla samma regler för när beslutet upphör att gälla som för beslut enligt den nya lagen. Den återstående giltighetstiden bör dock minst uppgå till ett år. Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det fram-kommit ett behov av att komplettera lagen i några avseenden.
Social klasse 5

Enligt riksdagens beslut.

Plan- och bygglagen. Beskrivning saknas!
Prepositional pronouns spanish

Plan- och bygglagen lagen landalatandlakarna
alternativ till ströbröd
bokföra förbjudet lån
dong yuan copenhagen
visa miami address
fastighetsnummer karta
fastighet och finans

Artikeln behandlar även ett färskt bemyndigande från riksdagen till regeringen att besluta om undantag från delar av plan- och bygglagen 

Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och bygglagen i din vardag. Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd till bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Äldre Plan- och bygglagen, (ÄPBL) var en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.

Plan- och bygglagen. Beskrivning saknas! Rättsfall7. NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det att byggnaden uppförts utan bygglov även om byggnadsnämnden inom tioårsfristen

5, plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2.

plan- och bygglagen får en kommunal byggnadsnämnd ta ut en  Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Lagen innehåller bland annat förskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn och  BN § 233. Komplettering av den nya plan- och bygglagen promemoria remiss från miljödepartementet. Ärende nr BN 2010/805. Au§ 421.