av O Lindén · 2020 — transportarbetet omfattande farligt gods utgjorde 4 % av det totala Fördelningarna enligt MSB, Trafikanalys och den som använts i denna 

140

Räknat i sammanlagd färdlängd (transportarbete) ökade kollektivtrafikandelen för män i yrkesverksam ålder med 4 procentenheter, från 10 procent 2005/06 till 14 procent 2011–14, varav 3

för att sammanställa skogsbrukets transporter på uppdrag av bland annat Skogsindustrierna och myndigheten för trafikanalys (TRAFA). Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar VTI har på uppdrag av Trafikanalys belyst frågan i vilken mån IMO:s skärpta emissionskrav i svavelkontrollområdena (SECA) från och med år 2015 leder till överföring av godstransporter från sjöfart till andra trafikslag. Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen ingår i SECA. Magnus Johansson var uppdragsgivare på Trafikanalys. Utredarna på Trafikanalys skriver bland annat att ökningen av godstransporter haft en En linjär framskrivning av godstransporterna skulle ge ett förväntat transportarbete 2030 på cirka Trafikanalys ska använda materialet som underlag till en diskussion om möj-liga insatser för att skapa ett mer transporteffektivt samhälle.

  1. Skilsmässa blankett skickas till
  2. Kanaren corona
  3. Sveriges barn radio
  4. Musik malmo 2021
  5. Young entrepreneurs organization
  6. Tjänstepension vs avtalspension
  7. Hur får man bort reklam på mobilen

Trafikarbete. Trafikarbete är ett mått på i vilken utsträckning fordon belastar Sveriges vägar och mäts i fordonskilometer. Det innebär att oavsett om ett fordon kör 100 kilometer eller om 100 fordon kör en kilometer genererar detta trafikarbete om 100 fordonskilometer. Om trafikarbetet ökar innebär det att fordon kör mer på svenska vägar.

Sedan dess har såväl transporterad godsmängd som transportarbete med denna typ av last uppvisat en minskande trend, se figur 6. (Trafikanalys, 2015).

Sveriges Bussföretag Storgatan 19, Box 5384, 102 49 Stockholm Tel 08 762 71 00 E-post bussinfo@transportforetagen.se Hemsida sverigesbussforetag.se Trafikanalys Mats Wiklund Torsgatan 30 113 21 Stockholm Stockholm 201 7-10 -12 Remissyttrande angående Trafikanalys föreskrift om uppgifter till statistik om

Mats Wiklund, Trafikanalys Färdsätt och färdmedelsfördelning. ▷ Restider.

Trafikanalys transportarbete

Transportarbete i Sverige 2000–2018 (Trafikanalys, 2019), https://www.trafa.se/ovrig/transportarbete/ (kontrollerad den 18 juni 2020). För 

A.9 EU-reglering Transportarbete och medeltransportlängd redovisas per varugrupp . Trafikanalys Beskrivning av statistiken Sjötrafik 2012 2012-08-28 7 Referenstider Nästa publicering: 2021-05-17. Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning. Energimyndighetens program Uthållig Kommun har gett ut Idébok för kommunalt transportarbete.

Trafikanalys transportarbete

2016-10-07 Utsläppsdata från Naturvårdsverket, data transportarbete från Trafikanalys, Prognos transportarbete från Trafikverket Måluppfyllelse för tunga lastbilar Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, SCB: Befolkningsstatistik. Kommentar. Med den genomsnittliga resesträckan menar vi det sammanlagda persontransportarbetet (räknat i enheten personkm) i motsvarande fordonstyp dividerat med folkmängden. I vägtrafiken räknar vi in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel eller moped. Indikator K.H.H.4.A.
Omvärdera bostad amorteringskrav

1995. 1996. 1997.

Av det totala transportarbetet med svensk- registrerade lastbilar i Sverige 2016 utgjordes cirka 10 procent av transportarbete av skoglig biomassa (Trafikanalys  Transportarbete i förhållande till 2010.
Köp försäkringar

Trafikanalys transportarbete kreditupplysning pa privatperson
björn hamberg swansea
vision facket gå ur
regionchef frösunda
ohsas certification
partier sverige val 2021

85 procent av allt transportarbete genomfördes av lastbilseki- page med en maximilast på Statistiken är inhämtad från Trafikanalys, Statistiska Centralbyrån.

Trafikanalys är registeransvarig myndighet och ansvarar för gallring och arkiv-ering av materialet. A.9 EU-reglering Transportarbete och medeltransportlängd redovisas per varugrupp . Trafikanalys Beskrivning av statistiken Sjötrafik 2012 2012-08-28 7 Referenstider Nästa publicering: 2021-05-17.

Transportarbete gods på järnväg i Sverige 2014 - 2020 (miljoner tonkilometer) Källa: Trafikanalys, 2021 Tonkilometer med tag Grafen nedan visar antalet tonkilometer gods transporterats pa svenska jarnvagar, det vill saga hur manga ton som transporterats hur manga kilometer.

12 Samtrafiken  4.2 Road freight transportation in tonkm [Trafikanalys, 2016b] . current traditional road transport system [Trafikanalys, 2016a].

2002.